Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Moira Buršić

Zvanje: asistent
Funkcija:asistent
Telefon:+385 52 877 416
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://fpz.unipu.hr/fpz/moira.bursic
URL službenih stranica na Webu: https://fpz.unipu.hr/fpz
Organizacijska jedinica: Fakultet prirodnih znanosti u Puli
Na sveučilištu od:2018.

Nastava

preddiplomski

Konzultacije

Po dogovoru, uz prethodnu najavu putem e-maila.

Životopis

Moira Buršić završila je studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija zapošljava se u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u kojem radi kao stručni suradnik biolog u Laboratoriju za ekologiju i sistematiku bentosa. Nakon toga zapošljava se u Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni gdje stječe mnoga nova iskustva u zaštiti prirode i okoliša te se usavršava i u radu na europskim projektima. Osim toga sudjeluje i na brojnim stručnim radionicama, koordinira znanstvena istraživanja na području parka te pohađa međunarodni trening program Sveučilišta u Coloradu na temu upravljanja zaštićenim područjima. Doktorski studij Oceanologije završila je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je u suradnji s Institutom Ruđer Bošković izradila svoju doktorsku disertaciju. Od 2018. godine zaposlena je se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na Fakultetu prirodnih znanosti gdje sudjeluje u nastavi preddiplomskog studijskog programa „Znanost o moru“, u istraživačkom radu te osmišljavanju i pisanju raznih projekta.

Izabrane publikacije

Paliaga, Paolo; Budiša, Andrea; Dautović, Jelena; Djakovac, Tamara; Mihanović, Hrvoje; Supić, Nastjenjka; Celić, Igor; Iveša, Neven; Buršić, Moira; Balković, Ivan; Jurković, Lara; Ciglenečki, Irena. 2021. Microbial response to the presence of invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the coastal waters of the northeastern Adriatic. Estuarine, Coastal and Shelf Science 259: 107459. (dostupno na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771421003127?via%3Dihub)

Buršić, Moira; Iveša, Ljiljana; Jaklin, Andrej; Arko Pijevac, Milvana; Kučinić, Mladen; Štifanić, Mauro; Neal, Lucija; Bruvo Mađarić, Branka. 2021. DNA barcoding of marine mollusks associated with Corallina officinalis turfs in southern Istria (Adriatic Sea). Diversity 13(5): 196. (dostupno na https://www.mdpi.com/1424-2818/13/5/196/htm)

Lehmann, Tobias; Spelda, Jörg; Melzer, Roland R.; Buršić, Moira. 2021. Pycnogonida (Arthropoda) from Northern Adriatic Corallina officinalis Linnaeus, 1758 beds. Mediterranean Marine Science 22(1): 102-107.  (dostupno na https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/23223)

Buršić, Moira; Iveša, Ljiljana; Jaklin, Andrej; Arko Pijevac, Milvana. 2019. A preliminary study on the diversity of invertebrates associated with Corallina officinalis Linnaeus, 1758 in southern Istrian peninsula. Acta Adriatica 60(2): 127-136.  (dostupno na http://jadran.izor.hr/acta/pdf/60_2_pdf/60_2_2.pdf)

Ceseña, Feliza; Geiselbrecht, Hannes; Heß, Martin; Landmann, Sebastian; Lehmann, Tobias; Mavrič, Borut; Melzer, Roland R.; Meyer, Roland; Pfannkuchen, Martin; Buršić, Moira. 2017. First record of the snapping shrimp, Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 for Croatian waters (Decapoda, Alpheidae). SPIXIANA, 40(1): 36-36.  (dostupno na http://www.pfeil-verlag.de/wp-content/uploads/2017/08/SPIX_40_1_07_CE.pdf)   

Melzer, Roland R.; Buršić, Moira; Ceseña, Feliza; Dömel, Jana S.; Heß, Martin; Landmann, Sebastian; Metz, Martina; Pfannkuchen, Martin; Reed, Isaac; Meyer, Roland. 2016. High decapod diversity revealed by minimal-invasive, short-term survey of Brijuni marine protected area. Biodiversity and Conservation, 25(8): 1559-1567.  (dostupno na https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10531-016-1138-2.pdf)

Gračan, Romana; Buršić, Moira; Mladineo, Ivona; Kučinić, Mladen; Lazar, Bojan; Lacković, Gordana. 2012. Gastrointestinal helminth community of loggerhead sea turtle, Caretta caretta, in the Adriatic Sea. Diseases of Aquatic Organisms, 99: 227-236. (dostupno na https://www.int-res.com/articles/dao2012/99/d099p227.pdf)

KONGRESNA PRIOPĆENJA:

Iveša, Neven; Buršić, Moira; Gelli, Martina; Barić, Oliver; Filipas, Raoul; Castellicchio, Antonio; Kovačić, Ines; Pustijanac, Emina; Štifanić, Mauro; Paliaga, Paolo; Milotti, Gioconda, Gavrilović, Ana. 2021. Small-scale fisheries in Istrian waters (northern Adriatic): preliminary results on catch analysis and presence of thermophilic species. 17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece.

Iveša, Neven; Buršić, Moira; Gelli, Martina; Barić, Oliver; Filipas, Raoul; Castellicchio, Antonio; Gavrilović, Ana. 2021. Implications of small-scale fisheries in Istrian waters on cartilaginous species. 17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece.

Kovačić,  Ines;  Štefanko,  Karla;  Špada, Vedrana; Pustijanac, Emina; Buršić, Moira. 2020. Identification of microplastics in mussel Mytilus galloprovincialis from Northern Adriatic through light and SEM-EDS screening. Webinar on Aquaculture and Marine Biology, London, Velika Britanija.

Buršić, Moira; Iveša, Ljiljana; Jaklin, Andrej. 2018. Diversity of macrofauna associated with Corallina officinalis in southern Istrian peninsula. Zbornik sažetaka (13. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem). Kružić, Petar; Caput Mihalić, Katarina; Gottstein, Sanja; Pavoković, Dubravko; Kučinić, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo. 251-252.

Sprčić, Alena; Buršić, Moira; Černi, Mirka; Kukoleča, Lena. 2018. Development of educational activities in Brijuni National Park // Zbornik sažetaka (13. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem). Kružić, Petar; Caput Mihalić, Katarina; Gottstein, Sanja; Pavoković, Dubravko; Kučinić, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo. 252-253.

Castellicchio, Antonio; Sarapa, Dragan; Banovac, Petra; Kalaković, Nikola; Prgić, Anamarija; Buršić, Moira; Gavrilović, Ana. 2018. "Plava revolucija" – Novi korak prema održivoj budućnosti. 1st International Students’ GREEN Conference: abstracts. Habuda-Stanić, Mirna; Bogut, Irella; Lauš, Ivana (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 230-230.

Jantol, Nela; Ostojić, Ana; Birov, Tena; Vujnović, Tatjana; Kipson, Silvija; Dujmović, Sandro; Buršić, Moira; Mesić, Zrinka. 2017. Izrada karte staništa i definiranje ekoloških zahtjeva i zona očuvanja prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka Brijuni. Marta Brkić (ur.). Zagreb: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša, Zagreb, Hrvatska / Croatian Association of Experts in Nature and Environmental Protection, Zagreb, Croatia. Treća regionalna konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš, Vodice. 116-117.

Brümmer, Franz; Maichl, Daniela; Dehmer, Hanna; Gutekunst, Valentin; Mueller, Christin; Pinter, Sabine; Rapp, Lea; Russig, Sascha; Vetter, Werner; Vetter, Erika; Andres- Brümmer, Dagmar; Buršić, Moira. 2016. Rapid assessment of the biodiversity of sponges (Porifera) and other invertebrates in the coastal waters of Brijuni Islands, Northern Adriatic Sea, Croatia. 2nd European Conference on Scientific Diving. 9-11 May, Lovén Centre Kristineberg, University of Gothenburg, Sweden. Book of abstracts. 50-50.

Buršić, Moira; Gračan, Romana; Katić, Jelena; Tvrtković, Nikola; Lazar, Bojan. 2008. Ingestion of marine debris by loggerhead sea turtles, Caretta caretta, in the eastern Adriatic Sea. Proceedings of the Twenty-Seventh International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-569 / Rees, A.F., Frick, M., Panagopolou, A., Williams, K. (ur.). Miami: NOAA/NMFS. 10-10.

Gračan, Romana; Katić, Jelena; Buršić, Moira; Zavodnik, Dušan; Tvrtković, Nikola; Lazar, Bojan. 2008. Loggerhead sea turtles as bioturbators in marine ecosystems. Proceedings of the Twenty-Seventh International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-569. Rees, A.F., Frick, M., Panagopolou, A., Williams, K. (ur.). Miami: NOAA/NMFS. 125-126.

Lazar, Bojan; Gračan, Romana; Zavodnik, Dušan; Katić, Jelena; Buršić, Moira; Tvrtković, Nikola. 2006. Diet composition of loggerhead sea turtle Caretta caretta in the Adriatic Sea. 26th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation: Book of Abstracts / Frick, M.; Panagopolou, A.; Rees, A.F.; Williams, K. (ur.). International Sea Turtle Society. 194-194.

Lazar, Bojan; Gračan, Romana; Zavodnik, Dušan; Jaklin, Andrej; Katić, Jelena; Buršić, Moira; Tvrtković, Nikola. 2006. Molluscs in the diet of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) in the Eastern Adriatic Sea. 9. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik sažetaka = 9th Croatian Biological Congress with International Participation: Proceeding of abstracts. Besendorfer, Višnja; Klobučar, Goran I.V. (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885. 307-308.

Izabrani projekti

"Snagom Tehnologijom Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM (STEM udruga za popularni STEM)" u sklopu EU Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a (2021.-2023.). Ukupna vrijednost projekta je 2.462.021,59 kn, a za UNIPU 139.368,66 kn. https://www.civilnodrustvo-istra.hr/projekti/detaljnije/stem-udruga-za-popularni-stem 

„Jesu li svi gosti dobrodošli? Proučavanje novopridošlih riba u sjevernom Jadranu“ (2021.-2022.) financiran od strane Zaklade Adris. Ukupna vrijednost projekta je 50.000,00 kn.

„Partnerstva između znanstvenika i ribara“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske (2020.-2022.), financiran iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (75%) i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (25%) (2020.-2022.). Ukupna vrijednost projekta je 836.210,87 kn. https://fpz.unipu.hr/fpz/znanost_i_istrazivanja/eu_projekti/partnerstva_izmedu_znanstvenika_i_ribara

„DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune“, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (2018.-2021.). Ukupna vrijednost projekta je 984.300,00 kn.