Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za oceanografiju

Katedra za oceanografiju utemeljena je 2020. godine na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Katedra objedinjuje nastavne predmete preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Znanosti o moru koje su usredotočene na fizikalne, geološke, kemijske i oceanografske aspekte proučavanja morskog okoliša. Katedra za oceanografiju izrazito je multidisciplinarna, a njeni se članovi bave, osim organizacijom i pripreme nastavne djelatnosti, širokom lepezom stručnih i istraživačkih projekata vezanih za more, njegove prirodne dinamike, antropogene pritiske i održivo upravljanje morskim resursima s posebnim osvrtom na područje Mediterana i Jadrana. Članovi katedre, uz spomenute aktivnosti društveno su angažirani u popularizaciji znanosti i prezentiranju tematika vezane uz more, posebice učenicima, ali i širem građanstvu putem nastupa u raznim medijskim informativnim programima na lokalnoj i državnoj razini.


Popis nastavnika na Katedri

Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

izv. prof. dr. sc. Bojan Lazar

bojan.lazar@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Petra Burić

petra.buric@unipu.hr   Fakultet prirodnih znanosti u Puli   052877416

doc. dr. sc. Emina Pustijanac

emina.pustijanac@unipu.hr     052/377-084

Viši stručni suradnik

Ante Žunec, mag. oecol. et prot. nat.

ante.zunec@unipu.hr    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Mladen Kučinić

mladen.kucinic@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Maja Fafanđel

maja.fafandjel@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Ana Gavrilović

ana.gavrilovic@unipu.hr    

doc. dr. sc. Ana Travizi

ana.travizi@unipu.hr    

Naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Ljiljana Iveša, izv. prof.

ljiljana.ivesa@unipu.hr    

dr. sc. Andrej Jaklin, izv. prof.

andrej.jaklin@unipu.hr    

dr. sc. Romina Kraus, izv. prof.

romina.kraus@unipu.hr    

dr. sc. Dijana Pavičić-Hamer, izv. prof.

dijana.pavicic-hamer@unipu.hr    

Naslovni asistent

Luca Privileggio, mag. oecol. et prot. nat.

luca.privileggio@unipu.hr    

Mirela Uzelac, mag. oecol.

mirela.uzelac@unipu.hr